Học phí

TIẾNG ANH THIẾU NHI

PLAY & LEARN
(dành cho trẻ từ 3-6 tuổi)

TRÌNH ĐỘ HỌC PHÍ GỐC

HP ƯU ĐÃI
OFFLINE (-10%)

HP ƯU ĐÃI
ONLINE (-20%)

CẤP TỐC
36 giờ -  6 tuần/khóa, 4 buổi/tuần ; 1,5h/buổi

PL1

5,000,000 4,500,000 4,000,000

PL2

5,000,000 4,500,000 4,000,000

PL3

5,000,000 4,500,000 4,000,000

THƯỜNG
36 giờ -  12 tuần/khóa, 2 buổi/tuần ; 1,5h/buổi

PL1.1

5,000,000

4,500,000 4,000,000
PL1.2

5,000,000

4,500,000 4,000,000

PL2.1

5,000,000 4,500,000 4,000,000

PL2.2

5,000,000 4,500,000 4,000,000

PL3.1

5,000,000 4,500,000 4,000,000

PL3.2

5,000,000 4,500,000 4,000,000

TIẾNG ANH THIẾU NHI PRE A1

TRÌNH ĐỘ HỌC PHÍ GỐC

HP ƯU ĐÃI 
OFFLINE (-10%)

HP ƯU ĐÃI
ONLINE (-20%)

CẤP TỐC
36 giờ -  6 tuần/khóa, 4 buổi/tuần ; 1,5h/buổi

PRE A1.1

5,000,000

4,500,000 4,000,000

PRE A1.2

5,000,000 4,500,000 4,000,000

PRE A1.3

5,000,000 4,500,000 4,000,000

PRE A1.4

5,000,000 4,500,000 4,000,000

THƯỜNG
36 giờ -  12 tuần/khóa, 2 buổi/tuần ; 1,5h/buổi

PRE A1.1

5,000,000

4,500,000 4,000,000

PRE A1.2

5,000,000 4,500,000 4,000,000
PRE A1.3

5,000,000

4,500,000 4,000,000

PRE A1.4

5,000,000 4,500,000 4,000,000

TIẾNG ANH THIẾU NHI A1

TRÌNH ĐỘ HỌC PHÍ GỐC

HP ƯU ĐÃI 
OFFLINE (-10%)

HP ƯU ĐÃI
ONLINE (-20%)

CẤP TỐC
36 giờ -  6 tuần/khóa, 4 buổi/tuần ; 1,5h/buổi

A1.1

5,000,000

4,500,000 4,000,000

A1.2

5,000,000 4,500,000 4,000,000

A1.3

5,000,000 4,500,000 4,000,000

A1.4

5,000,000 4,500,000 4,000,000

THƯỜNG
36 giờ -  12 tuần/khóa, 2 buổi/tuần ; 1,5h/buổi

A1.1

5,000,000 4,500,000 4,000,000

A1.2

5,000,000 4,500,000 4,000,000

A1.3

5,000,000 4,500,000 4,000,000

A1.4

5,000,000 4,500,000 4,000,000

TIẾNG ANH THIẾU NHI A2

TRÌNH ĐỘ HỌC PHÍ GỐC HP ƯU ĐÃI 
OFFLINE (-10%)

HP ƯU ĐÃI
ONLINE (-20%)

CẤP TỐC
36 giờ -  6 tuần/khóa, 4 buổi/tuần ; 1,5h/buổi

A2.1

5,000,000

4,500,000 4,000,000
A2.2

5,000,000

4,500,000 4,000,000
A2.3

5,000,000

4,500,000 4,000,000
A2.4

5,000,000

4,500,000 4,000,000

THƯỜNG
36 giờ -  12 tuần/khóa, 2 buổi/tuần ; 1,5h/buổi

A2.1

5,000,000 4,500,000 4,000,000

A2.2

5,000,000 4,500,000 4,000,000

A2.3

5,000,000 4,500,000 4,000,000

A2.4

5,000,000 4,500,000 4,000,000

TIẾNG ANH THIẾU NHI PRE B1

TRÌNH ĐỘ HỌC PHÍ GỐC HP ƯU ĐÃI 
OFFLINE (-10%)

HP ƯU ĐÃI
ONLINE (-20%
)

CẤP TỐC
36 giờ -  6 tuần/khóa, 4 buổi/tuần ; 1,5h/buổi

PRE B1.1

5,000,000 4,500,000 4,000,000

PRE B1.2

5,000,000 4,500,000 4,000,000

THƯỜNG
36 giờ -  12 tuần/khóa, 2 buổi/tuần ; 1,5h/buổi

PRE B1.1

5,000,000 4,500,000 4,000,000

PRE B1.2

5,000,000 4,500,000 4,000,000

TIẾNG ANH HỌC THUẬT

TIẾNG ANH HỌC THUẬT B1

TRÌNH ĐỘ

HỌC PHÍ GỐC

HP ƯU ĐÃI 
OFFLINE (-10%)

HP ƯU ĐÃI
ONLINE (-20%)

CẤP TỐC
54 giờ -  6 tuần/khóa, 3 buổi/tuần ; 3h/buổi

B1.1

9,000,000 8,100,000 7,200,000

B1.2

9,000,000 8,100,000 7,200,000

B1.3

9,000,000 8,100,000 7,200,000

B1.4

9,000,000 8,100,000 7,200,000

THƯỜNG
54giờ -  12 tuần/khóa, 3 buổi/tuần ; 1,5h/buổi

B1.1

9,000,000 8,100,000 7,200,000

B1.2

9,000,000 8,100,000 7,200,000

B1.3

9,000,000 8,100,000 7,200,000

B1.4

9,000,000 8,100,000 7,200,000

TIÊNG ANH HỌC THUẬT B2

TRÌNH ĐỘ

HỌC PHÍ GỐC HP ƯU ĐÃI 
OFFLINE (-10%)

HP ƯU ĐÃI
ONLINE (-20%)

CẤP TỐC
54 giờ -  6 tuần/khóa, 3 buổi/tuần ; 3h/buổi

B2.1

10,000,000 9,000,000 8,000,000

B2.2

10,000,000 9,000,000 8,000,000

B2.3

10,000,000 9,000,000 8,000,000

B2.4

10,000,000 9,000,000 8,000,000

B2.5

10,000,000 9,000,000 8,000,000

B2.6

10,000,000 9,000,000 8,000,000

THƯỜNG
54 giờ -  12 tuần/khóa, 3 buổi/tuần ; 1,5h/buổi

B2.1

10,000,000 9,000,000 8,000,000

B2.2

10,000,000 9,000,000 8,000,000

B2.3

10,000,000 9,000,000 8,000,000

B2.4

10,000,000 9,000,000 8,000,000

B2.5

10,000,000 9,000,000 8,000,000

B2.6

10,000,000 9,000,000 8,000,000

TIẾNG ANH HỌC THUẬT C1

TRÌNH ĐỘ

HỌC PHÍ GỐC

HP ƯU ĐÃI
OFFLINE (-10%)

HP ƯU ĐÃI
ONLINE (-20%)

CẤP TỐC
54 giờ -  6 tuần/khóa, 3 buổi/tuần ; 3h/buổi

C1.1

11,000,000 9,900,000 8,800,000

C1.2

11,000,000 9,900,000 8,800,000

C1.3

11,000,000 9,900,000 8,800,000

THƯỜNG
54 giờ -  12 tuần/khóa, 3 buổi/tuần ; 1,5h/buổi

C1.1

11,000,000 9,900,000 8,800,000

C1.2

11,000,000 9,900,000 8,800,000

C1.3

11,000,000 9,900,000 8,800,000

TIẾNG ANH GIAO TIẾP THẾ KỶ 21

TRÌNH ĐỘ B1

TRÌNH ĐỘ

HỌC PHÍ GỐC HP ƯU ĐÃI
OFFLINE (-10%)

HP ƯU ĐÃI
ONLINE (-20%)

CẤP TỐC
36 giờ -  6 tuần/khóa, 4 buổi/tuần ; 1.5h/buổi

B1.1

6,000,000 5,400,000 4,800,000

B1.2

6,000,000 5,400,000 4,800,000

B1.3

6,000,000 5,400,000 4,800,000

THƯỜNG
36 giờ -  12 tuần/khóa, 2 buổi/tuần ; 1,5h/buổi

B1.1

6,000,000 5,400,000 4,800,000

B1.2

6,000,000 5,400,000 4,800,000

B1.3

6,000,000 5,400,000 4,800,000

TRÌNH ĐỘ B2

TRÌNH ĐỘ

HỌC PHÍ GỐC HP ƯU ĐÃI
OFFLINE (-10%)

HP ƯU ĐÃI
ONLINE (-20%)

CẤP TỐC
36 giờ -  6 tuần/khóa, 4 buổi/tuần ; 1.5h/buổi

B2.1

7,000,000 6,300,000 5,600,000

B2.2

7,000,000 6,300,000 5,600,000

B2.3

7,000,000 6,300,000 5,600,000

B2.4

7,000,000 6,300,000 5,600,000

B2.5

7,000,000 6,300,000 5,600,000

B2.6

7,000,000 6,300,000 5,600,000

THƯỜNG
36 giờ -  12 tuần/khóa, 2 buổi/tuần ; 1,5h/buổi

B2.1

7,000,000 6,300,000 5,600,000

B2.2

7,000,000 6,300,000 5,600,000

B2.3

7,000,000 6,300,000 5,600,000

B2.4

7,000,000 6,300,000 5,600,000

B2.5

7,000,000 6,300,000 5,600,000

B2.6

7,000,000 6,300,000 5,600,000

TRÌNH ĐỘ C1

TRÌNH ĐỘ

HỌC PHÍ GỐC HP ƯU ĐÃI
OFFLINE (-10%)

HP ƯU ĐÃI
ONLINE (-20%)

CẤP TỐC
36 giờ -  6 tuần/khóa, 4 buổi/tuần ; 1.5h/buổi

C1.1

8,000,000 7,200,000 6,400,000

C1.2

8,000,000 7,200,000 6,400,000

C1.3

8,000,000 7,200,000 6,400,000

THƯỜNG
36 giờ -  12 tuần/khóa, 2 buổi/tuần ; 1,5h/buổi

C1.1

8,000,000 7,200,000 6,400,000

C1.2

8,000,000 7,200,000 6,400,000

C1.3

8,000,000 7,200,000 6,400,000

KHÓA LUYỆN THI TIẾNG ANH

STARTERS

Vui lòng liên hệ trực tiếp Hotline: 1900 7060 để được tư vấn chi tiết

MOVERS

Vui lòng liên hệ trực tiếp Hotline: 1900 7060 để được tư vấn chi tiết

FLYERS

Vui lòng liên hệ trực tiếp Hotline: 1900 7060 để được tư vấn chi tiết

Để nhận học phí và ưu đãi cho các khóa học: Học với Giáo viên nước ngoài, Học 1 kèm 1, vui lòng liên hệ trực tiếp Hotline: 1900 7060 để được tư vấn chi tiết.

Ưu đãi khi đăng ký trước khai giảng 10 ngày:
Giáo trình và tài liệu miễn phí trong suốt quá trình học. 

- Khóa offline: Giảm 10% học phí
- Khóa online: Giảm 20% học phí

Giảm thêm 5% khi đăng ký combo 2 khóa học
Giảm thêm 5% khi đăng ký nhóm từ 3 người

Tư vấn miễn phí
PHUONG NAM EDUCATION - HOTLINE: 1900 7060
Zalo chat